Εταιρικό Προφίλ

Η Νέα Οδός έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εκμετάλλευση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου Παραχώρησης «Ιόνια Οδός».

Το έργο, συνολικού μήκους 380 χλμ. και συνολικού προϋπολογισμού 1,1 δις ευρώ, αφορά στη δημιουργία σύγχρονων, αυτοκινητοδρόμων, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, θα διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Πρωταρχική μας δέσμευση είναι η ασφαλής και ταχύτατη μετακίνηση για όλους τους χρήστες των αυτοκινητοδρόμων μας, σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Ιόνια Οδός, σε αριθμούς

3
Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης
4
Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων
5
Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων
9
Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)
4
Σήραγγες Διπλής Κατεύθυνσης (Συν. Μήκος 11,2 χλμ.)
24
Γέφυρες
(Συν. Μήκος 7 χλμ.)
101
Άνω & Κάτω
Διαβάσεις
19
Κόμβοι
24
Χώροι Προσωρινής Στάθμευσης

Αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε., σε αριθμούς

1
Κέντρο Ελέγχου Σηράγγων
3
Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων
5
Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων
5
Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)
6
Σήραγγες (Συν. Μήκος 3,5 χλμ.)
8
Γέφυρες
84
Άνω & Κάτω Διαβάσεις
30
Ανισόπεδοι Κόμβοι και Ημικόμβοι
33
Χώροι Προσωρινής Στάθμευσης

Συνολικές Διελεύσεις

37.135.255

2018

29.910.886

2017

Διακρίσεις

2018

Μακροπρόθεσμη Επένδυση Τοπικής / Περιφερειακής Εμβέλειας

Η Νέα Οδός διακρίθηκε με το βραβείο Bronze Award στην κατηγορία «Μακροπρόθεσμη Επένδυση Τοπικής / Περιφερειακής Εμβέλειας» για τη δράση «Ασφαλώς Ποδηλατώ», την οποία υλοποιεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.Α.Σ.) «Πάνος Μυλωνάς». Το «Ασφαλώς Ποδηλατώ», το οποίο υλοποιείται από το 2014, συμβάλλει στη διαμόρφωση της οδικής κουλτούρας και συμπεριφοράς των παιδιών και έχει ως στόχο να αποκτήσουν τα παιδιά μια υπεύθυνη οδική συμπεριφορά. Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και το Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και υλοποιείται με τη συνεργασία των αρμοδίων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Βραχυπρόθεσμη Επένδυση Τοπικής / Περιφερειακής Εμβέλειας

Η Νέα Οδός, έλαβε το Silver Award, στην κατηγορία «Βραχυπρόθεσμη Επένδυση Τοπικής / Περιφερειακής Εμβέλειας» το οποίο ήταν και το μοναδικό βραβείο της κατηγορίας. Η αναγνώριση αφορά στη δράση επιμόρφωσης 265 αστυνομικών όλων των βαθμίδων από τις περιοχές της Ακαρνανίας, Αιτωλίας, Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Εύβοιας, Βοιωτίας και Φωκίδας, στην αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών κακο- ποιημένων παιδιών. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το σωματείο ΕΛΙΖΑ κατά της παιδικής κακοποίησης, στο πλαίσιο εθνικής πρωτοβουλίας που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Τι πιστεύουν οι χρήστες μας

Σε τι βαθμό η ΝΕΑ ΟΔΟΣ ικανοποιεί τις προσδοκίες σας αναφορικά με την οδική ασφάλεια;
Αισθάνεστε ασφαλείς κατα τη διεύλευσή σας
από τη ΝΕΑ ΟΔΟ;
Θεωρείτε τη ΝΕΑ ΟΔΟ εταιρεία που δραστηριοποιείται με υπευθυνότητα (στην αγορά, στο περιβάλλον, στην κοινωνία);

Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στις απόψεις των χρηστών μας, προέρχονται από την έρευνα χρηστών η οποία πραγματοποιήθηκε το 2016.

Διοικητική Προσέγγιση και Οικονομική Αποτελεσματικότητα

Η λειτουργία της Νέας Οδού στηρίζεται σε ευέλικτα και σύγχρονα μοντέλα οργάνωσης που της επιτρέπουν να διασφαλίζει τα νόμιμα συμφέροντα των μετόχων, αλλά και να μεγιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά της στην κοινωνία και την οικονομία.

Μετοχική Σύνθεση Νέας Οδού

Οικονομικά Στοιχεία (σε χιλ. ευρώ)

2018 ΔΛΠ 2017 ΔΛΠ 2016 ΔΛΠ
Καθαρές πωλήσεις 131.193,46 236.156,82 354.999,58
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 12.199,95 15.669,85 20.919,63
Έσοδα από χρηματοοικονομικές επενδύσεις 1.134,07 2.419,05 1.298,14
Συνολικά Έσοδα 144.527,49 254.245,72 377.217,35
Λειτουργικό κόστος 62.601,17 189.859,08 317.425,23
Μισθοί και παροχές εργαζομένων 12.119,37 8.906,90 6.619,37
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου 33.275,28 8.488,48 6.798,66
Αποτελέσματα – προ φόρων 20.500,65 1.453,13 -2.826,77
Αποτελέσματα – μετά φόρων 15.139,89 6.766,47 4.276,36
Καταβεβλημένοι φόροι 12.912,93 10.008,56 9.977,93
Επενδύσεις εταιρίας 16.120,19 144.975,83 272.557,19
Συνολική κεφαλαιοποίηση 472.068,91 532.786,47 583.290,09
Ίδια Κεφάλαια 257.784,45 242.162,41 232.936,42
Σύνολο υποχρεώσεων 301.250,23 400.785,70 426.794,45
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (σε εκατ. ευρώ) 559.034,68 642.948,11 659.730,87

*ΔΛΠ: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Καθαρές Πωλήσεις (σε χιλ. ευρώ)

 • Τομέας Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Όδος - Α.Θ.Ε.
 • Τομέας Κατασκευής Ιόνιας Οδού
 • Σύνολο

01

Οδική Ασφάλεια

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Προτεραιότητες

1
Μείωση τροχαίων ατυχημάτων
2
Μετρίαση των επιπτώσεων των ατυχημάτων
3
Πρόληψη δευτερογενών ατυχημάτων

Η υποχρέωσή μας για υπηρεσίες οδικής ασφάλειας υψηλού επιπέδου ξεκίνησε από τη στιγμή που αναλάβαμε τον σχεδιασμό των οδικών υποδομών.

Οι αυτοκινητόδρομοί μας ακολουθούν τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές κατασκευής, δίνοντας προτεραιότητα στο γεωμετρικό σχεδιασμό, τις κυκλοφοριακές μελέτες και τις μελέτες σήμανσης ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωτεχνικές προκλήσεις, τα ανάγλυφα κάθε περιοχής και τις ιδιαιτέρες γεωλογικές συνθήκες. Με σκοπό την πρόληψη και εξάλειψη των ατυχημάτων, υλοποιούμε προγράμματα δομικής επάρκειας, συντήρησης και διαχείρισης ακραίων καιρικών φαινομένων.

Οι αυτοκινητόδρομοι υποστηρίζονται 24/7 από περίπολα Οδικής ασφάλειας ενώ τα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Σηράγγων εγγυούνται την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας.

Μέσος Χρόνος Ανταπόκρισης Νέας Οδού ανά τύπο Συμβάντος (σε λεπτά)

Μέσος Χρόνος Ανταπόκρισης ανά Φορέα Συνδρομής (σε λεπτά)

Αριθμός συμβάντων

που διαχειριστήκαμε

Συνολικές ώρες εργασίας

για την οδική συντήρηση

Συνολικές ώρες εργασίας

για την αποκατάσταση βλαβών στην οδική υποδομή

*Περιλαμβάνει πλήρες έτος λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός

02

Ποιότητα Υπηρεσιών

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Προτεραιότητες

1
Εξυπηρέτηση πελατών
2
Παροχή state-of-the-art υπηρεσιών οδικής ασφάλειας
3
Αλληλεπίδραση υποδομής και οδηγών με χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων
4
Διόδια τέλη (παροχή σύγχρονων μεθόδων πληρωμής)
5
Υπευθυνότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Κύριο μέλημά μας, είναι να νιώθει κάθε χρήστης ότι είμαστε ο καλύτερος δυνατός συνταξιδιώτης. Για το λόγο αυτό, δίνουμε προτεραιότητα στην επικοινωνία με τους οδηγούς των αυτοκινητοδρόμων μας, διατηρούμε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και διαρκώς εργαζόμαστε ώστε να αυξάνουμε την αποτελεσματικότητά μας στη διαχείριση των αυξανόμενων απαιτήσεων λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων ευθύνης μας.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Θέματα Παραπόνων

Προγράμματα για Μόνιμους Κατοίκους και Συχνούς Χρήστες

Η Νέα Οδός έχει αναπτύξει ειδικά συνδρομητικά προγράμματα (Fast Pass Frequent) που προσφέρουν εκπτώσεις έως και 50% καθώς και εκπτωτικό πρόγραμμα μονίμων κατοίκων για το Δήμο Ωρωπού (Fast Pass OROPOS) για τη διέλευση από το σταθμό διοδίων Αφιδνών.

Η συνολική επένδυση για το Fast Pass Oropos ανήλθε σε:

2018
329,563.10

Fast Pass Oropos

2017
370,350.60

Fast Pass Oropos

Η συνολική επένδυση για το Fast Pass Frequent ανήλθε σε:

2018
261,506.94

Fast Pass Frequent

2017
303,242.83

Fast Pass Frequent

Η συνολική επένδυση για το πρόγραμμα μόνιμων κατοίκων Θήβας 2018 ανήλθε σε:

2018
66,913.91

Fast Pass Thiva

Υποστηρίζοντας Έλληνες Προμηθευτές

Η Νέα Οδός έχει δεσμευτεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών από τις οποίες διέρχονται οι αυτοκινητόδρομοι ευθύνης της και επηρεάζονται από τη λειτουργία της. Ιδιαίτερα η ενίσχυση μικρών προμηθευτών, αποτελεί βασική πρακτική και συνειδητή επιλογή μας.

 

2018 2017 2016
Αριθμός Επένδυση (€) Αριθμός Επένδυση (€) Αριθμός Επένδυση (€)
Τοπικοί Προμηθευτές 431 1.531.551,76 470 3.806.213,48 301 2.184.664
Εθνικοί Προμηθευτές 263 111.450.848,38 341 275.098.329,04 202 450.987.325,30
Διεθνείς Προμηθευτές 32 743.048,3 32 1.900.846,91 37 986.703,49
Σύνολο 726 113.725.448,44 843 280.805.389,43 540 454.158.692,79

Στους Εθνικούς προμηθευτές περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.

Το ποσοστό των συνολικών δαπανών μας που διοχετεύτηκε προς τους τοπικούς και εθνικούς προμηθευτές ήταν

99,3%
το 2018
99,3%
το 2017
99,8%
το 2016

03

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Προτεραιότητες

1
Ίσες ευκαιρίες
2
Παροχές και ικανοποίηση εργαζομένων
3
Διαρκής ανάπτυξη εργαζομένων και αξιοποίηση ταλέντων
4
Υγεία και ασφάλεια

Στη Νέα Οδό πρεσβεύουμε ότι η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας οφείλεται πρωτίστως στους ανθρώπους που τη στελεχώνουν και αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντί τους. Καταβάλλουμε διαρκώς προσπάθειες για να παρέχουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες διαρκούς εξέλιξης και ανάπτυξης σε όλους στους εργαζόμενους χωρίς διακρίσεις.

Ηλικιακή Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού / Φύλο

 • Άνδρες
 • Γυναίκες
2018
2017
2016

Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού ανά Γεωγραφική Περιοχή

 • Αττική
 • Ελληνική Περιφέρεια
Συνολικό Προσωπικό: 530
2018
Συνολικό Προσωπικό: 522
2017
Συνολικό Προσωπικό: 321
2016

Συνολικές Προσλήψεις ανά Φύλο και Ηλικία

 • Άνδρες
 • Γυναίκες
2018
2017
2016

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης

3.985
το 2018
4.615
το 2017
3.278
το 2016

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης σε Υγεία και Ασφάλεια

Για κάθε 8 ώρες εκπαίδευσης παραπάνω από 5 ώρες ήταν αφιερωμένες σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

2018 2017 2016
Ώρες εκπαίδευσης 2.557 3.154 1.825
Εργαζόμενοι 355 236 374
Ώρες εκπαίδευσης / εργαζόμενο 7,2 13,1 8,0

Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας

2018 2017 2016
Ποσοστό τραυματισμών ή ατυχημάτων στο σύνολο του προσωπικού (%) 1,51% 3,07% 3,43%
Ώρες απουσιών / συνολικές ώρες εργασίας (%) 0,07% 0,14% 0,14%
Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων 8,20 19,58 19,40
Δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων 108,63 216,56 215,13
Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων 0 0 0
Απολεσθείσες ημέρες εργασίας εξαιτίας ατυχήματος 106 177 122
Συμβάντα χωρίς ημέρες απουσίας από την εργασία 0 6 3
Δείκτης εργατικών ατυχημάτων (IR) 1,64 3,92 3,88
Ημέρες απουσίας λόγω εργατικού ατυχήματος (LDR) 21,73 43,31 43,03
Ώρες απουσίας λόγω εργατικού ατυχήματος (AR) 144,91 288,88 286,99
Σύνολο εργατικών ατυχημάτων 8 16 11
Εργατικά ατυχήματα με ημέρες απουσίας από την εργασία 8 10 8

Eπενδύσεις για την Υγεία και Ασφάλεια

€268.020,11
το 2018

04

Μέριμνα για το περιβάλλον

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Προτεραιότητες

1
Περιβαλλοντική διαχείριση
2
Ενέργεια
3
Πρώτες ύλες και υλικά (ολιστική διαχείριση & ανακύκλωση)
4
Νερό
5
Ατμοσφαιρική ρύπανση
6
Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
7
Θόρυβος
8
Βιοποικιλότητα
9
Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Η ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος αποτέλεσε βασικό στόχο ήδη από τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η Νέα Οδός έχει αναγνωρίσει τις επιπτώσεις από τη λειτουργία της και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής προστασίας, αποτελώντας ζωντανό παράδειγμα ότι ένας αυτοκινητόδρομος μπορεί να εναρμονίζεται με το περιβάλλον χωρίς να το διαταράσσει.

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για οδοφωτισμό και κτίρια (kWh)

Κατανάλωση ηλιακής ενέργειας για τα Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης (kWh)

Οχήματα και Περίπολα

Σύνολο Οχημάτων Νέας Οδού

55

Ιδιόκτητα

65

Μισθωμένα

Χιλιόμετρα που Διένυσαν

7.095.584

Κατανάλωση καυσίμων κίνησης

Για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Νέας Οδού, καταναλώνονται καύσιμα κυρίως από τον στόλο αυτοκινήτων της εταιρίας ο οποίος αποτελείται από κινητήρες Diesel για αποδοτικότερη χρήση των καυσίμων.

 

Κατανάλωση Καυσίμων Κίνησης (Λίτρα) 2018 2017 2016
Νέα Οδός Υπεργολάβοι Νέα Οδός Υπεργολάβοι Νέα Οδός Υπεργολάβοι
Βενζίνη - 27.374,75 5.743 27.783 2.687 96.340
Πετρέλαιο Κίνησης (Στόλου) 637.684,26 629.109,3 525.932 593.010 369.490 291.003
Πετρέλαιο Κίνησης (Γεννήτριες) * 16.280,65 3.319 1.880 1.380
Υγραέριο - 115.520 - 111.000 85 16.870

 

* Οι ποσότητες αφορούν πετρέλαιο που ανανεώνεται σε ετήσια βάση. Τυχόν περίσσεια ποσότητα που δεν χρησιμοποιείται εντός του έτους ανακυκλώνεται από εξειδικευμένη εταιρία, προκειμένου να γίνει εκ νέου πλήρωση. Οι αναγραφόμενες ποσότητες δεν απεικονίζουν με ακρίβεια την πραγματική κατανάλωση, καθώς δεν είναι εφικτό να καταγραφεί με ακρίβεια η αντλούμενη – μη καταναλωθείσα – ετήσια ποσότητα.

Πρώτες Ύλες, Υλικά και Χρήση (Νέα Οδός)

Κατηγορίες Υλικών Είδος Υλικού 2018 2017 2016
Πρώτες ύλες (Κιλά) Πριονίδι 4.300 4.350 4.400
Χαρτί εκτύπωσης 8.570,03 10.875 4.642
Χαρτί (Θερμικά ρολά) 25.101,25 12.256 12.635
Μελάνια / Τόνερ (τμχ) 135 126 -
Άλλο (Tμχ) Πομποδέκτες 31.500 31.250 15.500 (έως το 2016)

Πρώτες Ύλες, Υλικά και Χρήση (Υπεργολάβοι)

Κατηγορίες Υλικών Είδος Υλικού 2018 2017 2016
Πρώτες ύλες (Κιλά) Αλάτι 3.716.940 4.988.238 5.572.350
Πριονίδι 450 200 2.800
Χαρτί εκτύπωσης 445 290 242

Πίνακας Διαχείρισης Αποβλήτων (Νέα Οδός)

Κατηγορίες Αποβλήτων Είδος Αποβλήτου 2018 2017 2016
Υλικά Υποστήριξης ή Εξαρτήματα (Κιλά) Λαμπτήρες 10 167 1.150 (τεμάχια)
Μπαταρίες μεικτές 17 7 -
Μπαταρίες (Μολύβδου -Οξέος) 630 1.510 840
Ανταλλακτικά (καλώδια) - 242 800 (μέτρα)
Υπολογιστές / ηλεκτρικές συσκευές / εξοπλισμός 122 843 3.033 (τεμάχια)
Λάστιχα 8.459 9.315 4.480 (κατά προσέγγιση)
Διάφορα Απόβλητα (Λίτρα) Έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 3.465 2.441 1.897
Υλικά Συσκευασίας (Κιλά) Χαρτί 870 - -
Ανακυκλώσιμα υλικά 2.080 - -
Πλαστικό 100 - -
Άλλο (Κιλά) Μελάνια / Τόνερ (τμχ) 95 - -
Απορριπτόμενα χημικά 100 - -
Ρυπασμένα χώματα (οφείλεται στο περιστατικό ανατροπής βυτιοφόρου) 37.770 - -
Ρυπασμένα απορροφητικά υλικά (οφείλεται στο περιστατικό ανατροπής βυτιοφόρου) 1.588 - -

Πίνακας Διαχείρισης Αποβλήτων (Υπεργολάβοι)

Κατηγορίες Αποβλήτων Είδος Αποβλήτου 2018 2017 2016
Πρώτες Ύλες (Κιλά) Μέταλλα (στηθαία, σημάνσεις) 54.150 74.740 72.320
Πλαστικά (στηθαία, σημάνσεις) 260 140 1.270
Υλικά Υποστήριξης ή Εξαρτήματα (Κιλά) Λαμπτήρες 775 - -
Μπαταρίες (Μολύβδου -Οξέος) - 960 -
Λάστιχα - 6.600 -
Διάφορα Απόβλητα (Κιλά) Έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης (Λίτρα) 4.349,25 3.934 2.517
Απόβλητα ιστών ζώων 5.030 940 1.732
Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 426.816 278.879 22.420
Άλλο (Κιλά) Υπολείμματα κοπών φύτευσης 62.600 65.000 79.000

Μέτρηση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Στόχος της Νέας Οδού είναι η αποτελεσματική διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ο περιορισμός των αρνητικών της επιπτώσεων. Οι μετρήσεις στους σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης γίνονται συστηματικά σε 24ωρη βάση και το σύστημα καταγραφής επικοινωνεί με αναλυτές, ώστε να υπολογίζονται εντός 5λέπτου πιθανές υπερβάσεις των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία για τις μέσες πρωτογενείς τιμές εκπομπών ρύπων και παραμέτρων (CO, CO2, NO, NO2, SO2, O3, TSP, PM10, PM2.5, C6H6 (Βενζόλιο), C7H8 (τολουόλιο) και ξυλόλιο (ή ξυλέλιο)).

 

Μέση Ετήσια Τιμή 2018
Μέτρηση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Α.Θ.Ε. ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ Όριο
Βαρυμπόμπη Σχηματάρι Αρκίτσα Ευηνοχώρι Φιλιππιάδα Επισκοπικό
NO2 38,35 18,7 26,39 3,74 13,31 5,21 40 μg/m3
C6H6 (Βενζόλιο) 0,51 0,65 0,2 0,18 0,14 0,31 5 μg/m3
CO 0,41 0,25 0,22 0,02 0,19 0,11 10 mg/m3 (1)
SO2 5,1 2,83 3,07 0,97 1,55 1,37 125 μg/m3 (2)
Αιωρούμενα Σωματίδια ΑΣ2,5 9,59 10,61 9,54 7,13 10,62 4,42 25 μg/m3
Αιωρούμενα Σωματίδια ΑΣ10 16,96 16,37 14,49 10,00 15,28 6,27 40 μg/m3
Ο3 22,3 45,03 41,10 - - - 120 μg/m3 (3)

1. Δεν υπήρξε υπέρβαση στη μέγιστη ημερήσια οκτάωρη τιμή (10 mg / m3) σε κανένα σταθμό.
2. Mέση ημερήσια τιμή, δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 3 φορές ανά έτος.
3. Δεν υπήρξε υπέρβαση στη μέγιστη ημερήσια οκτάωρη τιμή και δεν σημειώθηκε υπέρβαση >25 φορές στο έτος σε κανένα σταθμό.

Σύνολο Εκπομπών CO2 (τόνοι)

 • Άμεσες εκπομπές από την κατανάλωση καυσίμων για την κίνηση ιδιόκτητων αυτοκινήτων (Κατηγορία 1/scope 1)
 • Έμμεσες εκπομπές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Κατηγορία 2/scope 2)
 • Σύνολο

Έργα Προστασίας Περιβάλλοντος

€970.891
το 2018
€1.082.657
το 2017
€828.399
το 2016

05

Συμβολή στην Κοινωνική Ανάπτυξη

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Προτεραιότητες

1
Δράσεις πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης
2
Προσφορές σε είδος
3
Δράσεις πολιτισμού με έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη
4
Δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης για θέματα οδικής ασφάλειας
5
Εθελοντισμός
6
Προστασία των αδέσποτων ζώων
7
Δομές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
8
Εταιρική Επικοινωνία

Με την ενεργό συμμετοχή μας σε δράσεις τοπικής και εθνικής εμβέλειας, αποδεικνύουμε στην πράξη, ότι η Νέα Οδός λειτουργεί ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, φροντίζοντας για τις ανάγκες των όμορων τοπικών κοινωνιών και συνεισφέροντας έμπρακτα στην εθνική ανάπτυξη.

Ετήσια συμβολή στην Κοινωνική Ανάπτυξη - Κοινωνικό Προϊόν (σε χιλ. €)

2018 2017 2016
Πληρωμές προς προμηθευτές (εκτός υλών και διεταιρικών συναλλαγών) 63.841,57 65.973,53 66.644.03
Μισθοί και παροχές εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) 12.119,37 8.906,90 6.619,37
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου 33.275,28 8.488,48 6.798.66
Δράσεις, χορηγίες, προσφορές και Δομές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 631.93 467,82 272,56
Σύνολο 109.868,15 83.836,73 80.334,62

Οι Επενδύσεις μας

Έμπρακτη στήριξη σε ΑΜΕΑ

Δωρεάν διελεύσεις για ΑμΕΑ

152.530

2018

106.158

2017

86.121

2016

Επένδυση

€406.029,40

2018

€353.759,7

2017

€235.220

2016

Δράσεις Πολιτισμού

Η πρωτοποριακή πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» αναπτύσσεται από το «Διάζωμα», και αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό στοίχημα των τελευταίων δεκαετιών για την Ήπειρο.

Δράσεις Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δράση επιμόρφωσης 265 αστυνομικών όλων των βαθμίδων, στην αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών κακοποιημένων παιδιών σε συνεργασία με το Σωματείο «ΕΛΙΖΑ».

Δράσεις Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης

Διαδραστικά προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης:
 • «Ασφαλώς Ποδηλατώ» σε συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ.
 • Βιωματικό πρόγραμμα «Κάν’ το Σωστά» στη Βοιωτία σε συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ.

Επένδυση στην Ενίσχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

€16.900

Εταιρική Στρατηγική

€33.649,35

Συμμετοχές και Συνεργασίες

€16.650

Επικοινωνία

Σύνολο

€67.199,35