Προϊστάμενος Διαχείρισης Συστημάτων και Τεχνικής Υποστήριξης

Κωδικός Θέσης: ITSL-0921

Σύντομο Προφίλ: O/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος του τμήματος IT Infrastructure της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), αναλαμβάνοντας την παρακολούθηση και την εποπτεία όλων των συστημάτων που πλαισιώνουν την υποδομή Πληροφορικής των αυτοκινητοδρόμων που λειτουργεί η Εταιρεία. Η θέση θα έχει έδρα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας (νομός Αττικής).

Αρμοδιότητες Ρόλου:

 • Εποπτεύει την ομάδα ευθύνης του στη διαχείριση των συστημάτων που πλαισιώνουν την υποδομή Πληροφορικής των αυτοκινητοδρόμων.
 • Παρακολουθεί την αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης από τα μέλη της ομάδας ευθύνης του στο σύνολο των εμπλεκομένων χρηστών.
 • Επιβλέπει την εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση των κεντρικών συστημάτων που λειτουργούν στις κατά τόπους εγκαταστάσεις κατά μήκος των Αυτοκινητοδρόμων.
 • Επικοινωνεί με προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες, με σκοπό την εποπτεία των ενεργειών τους και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας τους.
 • Εποπτεύει την εγκατάσταση και διαχείριση του ενεργού και του παθητικού εξοπλισμού που αφορά το δίκτυο.
 • Προετοιμάζει μηνιαίες αναφορές, με το σύνολο των παρεμβάσεων αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων και συχνότητας αυτών, με σκοπό την ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος, αλλά και την δημιουργία πλάνου ενεργειών.
 • Συμβάλλει στην εκπόνηση και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού του τμήματος IT Infrastructure σχετικά με τη διαχείριση συστημάτων και την τεχνική υποστήριξη.
 • Συμβάλλει στη σύνταξη και την αναθεώρηση των εταιρικών διαδικασιών και πολιτικών.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στο κλάδο της Πληροφορικής
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στην ανάλογη κατεύθυνση θα θεωρηθεί προσόν
 • 3 – 5 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχο ρόλο σε εταιρικό περιβάλλον με έμφαση :
 • στη διαχείριση λογισμικών Microsoft Windows (Active Directory, DNS, DHCP, WINS, RAS, DFS, Group Policies, Exchange, Hyper-V κλπ.)
 • σε networking (switches, firewalls κλπ.)
 • Προηγούμενη σχετική εμπειρία σε linux θα θεωρηθεί προσόν
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ & εργαλείων MS Office
 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας

 

Ο/Η υποψήφιος/α  θα πρέπει να διαθέτει:

 • Αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα
 • Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση
 • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών & Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προθεσμιών
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr αναγράφοντας τον ανάλογο κωδικό της θέσης ITSL-0921.