Επικεφαλής Συντήρησης Αυτοκινητόδρομου Ιόνια Οδός

(Περιοχή Εργασίας: Ιωάννινα)

Σύντομο προφίλ ρόλου: Ο ρόλος είναι υπεύθυνος για όλο το φάσμα εργασιών συντήρησης σε έργα Πολιτικού Μηχανικού και πρασίνου του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός, με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας. Η έδρα της θέσης θα βρίσκεται στο νομό Ιωαννίνων.

Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεύει τις ομάδες συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων συντήρησης.
 • Επιβλέπει την ποιοτική και ομαλή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, την παρακολούθηση και την εφαρμογή όλων διαδικασιών ασφαλείας.
 • Παρακολουθεί και συντονίζει τους υπεργολάβους συντήρησης, παραλαμβάνοντας και αξιολογώντας την ποσότητα και την αποδοτικότητα των εργασιών τους.
 • Συμβάλλει στην ανάπτυξη και την παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού του τμήματος.
 • Προετοιμάζει τις επίσημες αναφορές με το σύνολο των εργασιών συντήρησης και την πορεία εξέλιξης τους, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας.
 • Οργανώνει τις τεχνικές επιθεωρήσεις του τμήματος σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις και ενεργεί προς την αποκατάσταση των ευρημάτων τους.
 • Προγραμματίζει, αξιολογεί και εγκρίνει τα αιτήματα για αγορά υλικών και εξοπλισμού συντήρησης των υποδομών, σύμφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές.
 • Συμμετέχει σε επιχειρήσεις χειμερινής συντήρησης, επιβλέποντας και συντονίζοντας τον στόλο μηχανημάτων της εταιρείας και των υπεργολάβων.
 • Επικοινωνεί όλες τις εταιρικές διαδικασίες Υγείας και Ασφάλειας στις ομάδες ευθύνης του, μεριμνά για την εφαρμογή τους και διασφαλίζει την συμμόρφωση και προστασία των εργαζομένων αναφορικά με αυτές.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού / Τοπογράφου Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Διαχείριση Έργου ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • 5-7 έτη εμπειρίας σε:
 • Δημόσια Έργα (Συντήρηση έργων οδοποιίας) ή Κατασκευή Οδικών Δικτύων κατέχοντας εποπτικό ρόλο
 • Διοίκηση Ομάδων στο Πεδίο
 • Διαχείριση Υπεργολάβων
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office
 • Καλή γνώση Autocad & MS Project
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

 

Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

 • Αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα
 • Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση
 • Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση των διερχόμενων οδηγών
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προθεσμιών
 • Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr αναγράφοντας την θέση εργασίας που επιθυμούν με κωδικό της Σ-1021.