ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7.1.3 της Σύμβασης Παραχώρησης και μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων, η από 9.7.2019 Ετήσια (μετά από αναβολή) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και την ταυτόχρονη ισόποση μετατροπή της μειώσεως αυτής σε Δευτερογενές Χρέος προς το μέτοχο. Κατ’ακολουθία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ ογδόντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (€ 85.800.980,00) με επιστροφή κεφαλαίου  και την ταυτόχρονη έκδοση ισόποσου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου Μειωμένης Εξασφάλισης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά τις εκ του νόμου απαιτούμενες εγκρίσεις και την καταχώριση της σχετικής ανακοίνωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., θα ανέρχεται σε ευρώ τριάντα ένα εκατομμύρια (€ 31.000.000,00) διαιρούμενο σε τριάντα ένα εκατομμύρια (31.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστη».